آموزش واک ( ن) را با شعر و ریتم خواندن داستانک سوم نخودی، نان واژه‌نامه چیستانی، نوشتن کلمات درس، صداکشی کلمات با دانش‌آموزان پایه اول انجام دادیم.

سپس برای فعالیت‌های بعد از بلندخوانی جمله‌سازی با کلمات کتاب نخودی و ترکیب هم‌آواها و خواندن و صدا کشی‌ها را کارکردیم.

مربی: منیره بندهی

محل اجرا: دبستان کوشا، شیرآباد، زاهدان، سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: