واک پ از بسته‌ی آموزشی آواورزی با سی‌بی‌لک را برای دانش‌آموزان بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی نمایش این داستان (پروانه و پینه دوز) را اجرا کردیم.

محل اجرا: دبستان حضرت ام البنین، شهرستان نیمروز

مربی: حدادی

بیشتر بخوانید: