پس از مرور داستانک‌های پیشین آواورزی با سی‌بی‌لک، داستان چهارم آن را آغاز کردیم. در حین بلندخوانی، پرسش‌هایی مانند تعداد جوجه‌های خانم مرغه مطرح می‌کردیم که بچه‌ها با دقت روی تصاویر پاسخ می‌دادند. سپس، آواها را تمرین کردیم.

در نوبت بعداز‌ظهر، از کتاب الفباورزی با کاکاکلاغه، واک اَ را برای آموزش انتخاب کردیم. داستان اسب را آغاز کردیم. کاکاکلاغه میان بچه‌ها آمد و شعر اسب را باهم خواندیم.

محل اجرا: خوانسار، کتابخانه صدرالواعظین

مربی: خانم‌ها فرخی و معصومی