پس از نرمش آواهای قبلی را تکرار کردیم و داستانک جدید را بلندخوانی کردیم. سپس درمورد آب‌وهوا گفت‌وگو کردیم. وقتی در مورد آب‌وهواهای گوناگون سوال کردیم، کودکان می‌گفتند گاهی باران می بارد و هوا تمیز است و اگر نبارد کثیف است. نحوه‌ی تشکیل باران را بازگو کردیم. کودکان می‌گفتند که باران از ابر و رعد و برق به وجود می‌آید. سپس کودکان نحوه‌ی تشکیل باران را به صورت نمایشی اجرا کردند. به صورت گروهی آن را با استفاده از کلاژ کاغذ درست کردند. در مورد فصل‌ها نیز گفت‌وگو کردیم و شعر آن را آموزش دادیم. درانتها درکلاس نقاشی خانم زمانی شرکت کردیم.

مربی: حسین پورنوروزاده

محل اجرا: پیش‌دبستان ۲، انجمن آموزشی حمایتی کودکان محمودآباد شهرری (خانه فرهنگ)، تهران

بیشتر بخوانید: