امروز آواوزی با داستانک‌های سی‌بی‌لک را با دانش‌آموزان کار کردیم.

مربی: پودینه

محل اجرا: دبستان ذوالفقار، نیمروز، سیستان

بیشتر بخوانید: