یکی از راه‌های افزایش خودباوری در کودکان، به خصوص در کودکان منزوی اجرای نمایش است. هنگامی که کودک در فعالیت‌های گروهی اجرای نمایش قرار می‌گیرد به مرور زمان اعتماد به نفس‌اش افزایش می‌یابد. این روند نیز در کتابخانه خوانسار نیز وجود داشت. ابتدا، کودکان ترس از اجرای نمایش داشتند و خجالت می‌کشیدند اما به مرور همگی درگیر این فعالیت گروهی شدند و از آن بسیار لذت بردند. همچنین، در فعالیت با مربیان، نمایش کاغذی و تکنیک‌هایی در پیوند با آن آموزش داده شد.