از بچه‌ها خاستیم که در خانه‌یکی از بچه‌های کلاس جمع بشوند. همگی هم سر ساعت آمدند و مشتاق بودند که این جلسه قرار است چه‌کار کنیم‌.

همگی با کاکاکلاغه که عروسک دستی است به‌نوبت بازی کردند.

قبل از اجرا:

اول برایشان واک ای را خواندم که با معرفی ایموجان شروع شد و درباره ایمو حرف زدم برایشان که در ایران نیست.

بعد سینما درست کردیم و از آن‌ها خواستیم حدس بزنند که شی پشت پارچه چیست؟ در تاریکی خدا را شکر حدسشان درست بود.

مربیان:سکینه محمد زاده، آمنه پور تقی و سهام کرملاچعب.

محل اجرا:  شهرگوریه، بخش شعیبیه، شهرستان شوشتر، استان خوزستان

بیشتر بخوانید: