ابتدا کتاب المر را بلندخوانی کردیم و سپس برای فعالیت بعد از بلندخوانی المرهایی که از قبل آماده کرده بودیم را به بچه‌ها دادیم تا هر طوری که دوست دارند رنگ کنند.

مربیان: منیژه نصیری و فریده جوزی و هایده نصیری

محل اجرا: مرکز آوای ماندگار استان تهران خیابان مولوی دروازه غار

 بیشتر بخوانید: