بلندخوانی کتاب «المر»، با حضور آقای علی بالوئی، مشاور و بازی‌درمانگر در دبستان راه‌نوین شهر اهواز انجام شد.

محل برگزاری: خوزستان، شهر اهواز، دبستان راه‌نوین

مربی: آقای علی بالوئی و خانم مریم فهیم‌پور