کتاب المر را برای بچه‌ها بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی الگوهاای از ماسک فیل که از قبل آماده کرده بودیم را با همدیگر برش دادیم و هر کس به سلیقه‌ی خود رنگ کرد و در انتها نمایش المر را اجرا کردیم.

مربی: ایران امیر محمودی

محل اجرا: پیش‌دبستانی پردیس، جیرفت، کرمان

کتاب المر را بلندخوانی کردیم و بعد از آن بچه‌ها، کلاژ المر را درست کردند.

مربی: مریم مشایخی

محل اجرا:  پیش‌دبستان بهار مهدی

 بیشتر بخوانید: