نخست، از مدیر خواستیم تا برای بلندخوانی، نمازخانه را در اختیارمان قرار دهند که پذیرفتند و ما نیز کتاب «المر» را انتخاب کردیم. در حین تصویرخوانی، واکنش یکی از بچه‌ها بسیار جالب بود. او می‌گفت آفتاب‌پرستی به المر چسبیده که رنگارنگ می‌شود. پس از بلندخوانی، با استفاده از قیچی و مداد شمعی، فعالیت گروهی درست کردن گله فیل‌ها و المر را انجام دادند و در پایان نیز تمام خورده کاغذها را خودشان جمع کردند و از من خواستند تا باز هم برایشان کتاب بخوانم.

در نوبت بعد، پس از سلام و احوال‌پرسی با کودکان ۳ تا ۱۲ سال، کتاب «المر» را برای بلندخوانی انتخاب کردیم. از گمانه‌زنی از روی جلد کتاب و تصویرخوانی تا دیگر مراحل بلندخوانی را انجام دادیم. در فعالیت پس از بلندخوانی، نقاشی از فیل‌های بی‌رنگ و کاغذ‌های رنگی در اختیار بچه‌ها قرار دادیم و از آن‌ها خواستیم تا به دلخواه، المر خود را خلق کنند. سپس، به آن‌ها رول‌های کاغذی و مدادشمعی دادیم تا به شکل گروهی فیل‌هایشان را در کنار هم بچسبانند و در پایان، آن‌ها را به دیوار آویزان کردیم.

محل اجرا: خوانسار، روستای ویست

مربی: خانم فرخی