کتاب المر را برای بار دوم در کلاس کودک مادربازی ورزش آموزش بلندخوانی کردیم.

مربی: علی بالوئی مشاور و بازی درمانگر

محل اجرا: باشگاه خورشید، شوش دانیال، خوزستان

 بیشتر بخوانید: