فعالیت ها:
۱٫ بلندخوانی کتاب المر.
بعد از بلندخوانی المر به انجام فعالیت‌های همرا کتاب پرداختیم.
۲٫ بلندخوانی کتاب گنجشکی که بال و پر داشت
۳٫انجام نمایش خلاق توسط دانش آموزان برگرفته از کتاب‌های کتابخانه
۴٫ دو آموزگار هم از کتابخانه مدرسه ما حدود ۱۵ جلد کتاب همرا با فعالیت‌های آن به امانت بردند.
۵٫در هفته گذشته هم حدود ۲۰ جلد کتاب توسط دانش آموز ها به امانت گرفته شده است.

مربی: علی بهجومنش

محل اجرا: کتابخانه دبستان ادب قصرشیرین، کرمانشاه

بیشتر بخوانید: