روستایی که قبلاً می‌رفتم برای کتاب خواندن (روستای محمد میرزا خون) حامد از من کتاب امانت می‌گرفت و برای همسایه‌اش که مشغول چرای گوسفندانش بود، می‌خواند.
محل اجرا: یک کیلومتری فرودگاه مسیر زابل به سمت هیرمند

بیشتر بخوانید: