نخست، با بچه‌ها درباره‌ی دوست و ارزش دوستی گفت‌و‌گو کردیم. سپس، بلندخوانی کتاب «قورباغه دوست پیدا می‌کند» را آغاز کردیم. در فعالیت پس از بلندخوانی، نمایش در پیوند با داستان را اجرا کردیم، سپس، بچه‌ها نقاشی از این کتاب را کشیدند.

در بلندخوانی با جمع دیگری از کودکان، کتاب «قورباغه و غریبه» را انتخاب کردیم. فعالیت پیش از بلندخوانی از مشاهده آستر بدرقه‌ی کتاب تا فعالیت پس از بلندخوانی مانند پرسش ‌هایی درباره‌ی داستان را انجام دادیم. بچه‌ها بسیار داستان را دوست داشتند و نظراتشان درباره‌ی قضاوت و یاری رساندن به کسانی که در گذشته به ما آسیب رساندند بسیار جالب بود. در پایان، نمایشی در پیوند با این کتاب انجام دادیم.

مربی: معصومی و رحمانی