بسته‌ی لولوپی+۰ را برای دانش‌آموزان بلندخوانی کردیم و آن‌ها با سیاهک و مفاهیم آن آشنا شدند.

مربی: خانم دوستعلی

محل اجرا: مهد معراج، بهشهر، مازندران

بیشتر بخوانید:

بسته‌ی لولوپی+۰ را برای دانش‌آموزان بلندخوانی کرده و بعد از بلندخوانی دانش‌آموزان مشغول به ساخت ماسک موشی شدند.

مربی :خانم دوستعلی

محل اجرا: مهد معراج، بهشهر، مازندران