کتاب المر را برای کودکان بلندخوانی کردم.

فعالیت بعد از بلندخوانی پیرنگ و چسباندن کاغذرنگی روی عکس المر

بچه‌ها المر را خیلی دوست دارند به این دلیل که رنگارنگ است. امروز خیلی لذت می‌بردند زمانی که کاغذهای رنگی را روی بدن المر می‌چسباندند می‌گفتند: لباس المر رنگ وارنگ است و می‌خندیدند.

مربی: ریحانه امیری

محل اجرا: علی‌آباد، جیرفت

 بیشتر بخوانید: