در هفته‌ی بلندخوانی کتاب المر را برای دانش‌آموزان دبستان بلندخوانی کردم.

مربی: رقیه باقری

محل اجرا: دبستان عشایری شهید خلیلی نوغاب، شهرستان خوسف، استان خراسان جنوبی

 بیشتر بخوانید: