بازهم فیل رنگی

انگار این فیل رنگی خیلی جاذبه دارد خیلی شگفت‌آور است انگار یک‌چیز جادویی در این فیل رنگی هست که بچه‌ها را مثل آهنربا به سمت خودش می‌کشد.

البته این بار قضیه فرق می‌کند مربی‌مان به خاطر علاقه شدید بچه‌ها به المر دست‌به‌کار جالبی زد که قدرت جاذبه این کتاب ده‌چندان شد.

یکی از بچه‌ها کتاب المر را دیده بود و لباس خانم مربی را دید با تعجب زیاد گفت آه ۳ تا المر روی لباس شریفه است.

بعد شگفتانه‌ای دیگری درراه بود که کیک المر بود.

هفته پیش هم که ماکت المر را درست کرده بودند دیگر ذهنشان آماده و پر از کنجکاوی بعضی‌ها گفتند مگر واقعاً فیل رنگی هم داریم ؟

گفتم نمی‌دانم حالا شریفه کتابش را برایتان بخواند معلوم می‌شود همه مشتاق و شش‌دانگ حواس به شریفه و کتاب

مربی: شریفه و بشرا خدنگ

محل اجرا: کتابخانه رسول اکرم، روستای دوربنی، شهرستان قشم