پیش از بلندخوانی:

پس از آشنایی و احوال‌پرسی با بچه‌ها، از آن‌ها درباره‌ی ماهیت محیط زیست پرسیدیم. آشنایی اولیه آن‌ها به میزانی بود که می‌دانستند ریختن آشغال روی زمین به محیط زیست لطمه می‌زند و این لطمه به خودمان برخواهدگشت.

حین  بلندخوانی:

سپس، بلندخوانی کتاب «درخت بخشنده» را آغاز کردیم. آنچه از این کتاب دریافتند بخشندگی طبیعت بود.

پس از بلندخوانی:

پس از بلندخوانی، از بچه‌ها خواستیم تا نمایش کتاب را اجرا کنند و در پایان توالی کتاب را در سه مرحله روی برگه‌ی a3 با کلاژ تهیه کنند.

مربی: رحمانی