زادروز که وتاپاکوسفکا تصویرگز اهل چکسلواکی وبرنده جایزه هانس کریستین اندرسن

کتاب درخت قرمز را با حضور ۸ نفر از کودکان بلندخوانی کردیم و درمورد امید داشتن گفت‌وگو کردیم.

کودکان می‌گفتند: بابا برای ما امید است، بعضی‌ها عکس پدرشان را در کیفشان داشتند و بعضی دیگر آیه‌الکرسی یا قران کوچکی و می‌گفتند وقتی‌که همراه ما است هیچ‌وقت ناامید نیستیم. بعد از گفت‌وگو کتاب بلندخوانی شد و نقاشی درخت قرمز را کشیدند.

مربی: مژده پلاشی

محل اجرا: کتابخانه باغ ستاره‌ها، روستای هوکرد، جیرفت