بلندخوانی کتاب نگاهی به داخل سطل زباله بینداز برای بچه‌های روستا در طبیعت.

مربی: خدیجه افشون

محل اجرا: روستای قطار بنه، سیرجان

بیشتر بخوانید: