ابتدا با کودکان در مورد شجاعت صحبت کردیم واینکه چه کارهایی از نظر آن‌ها شجاعت است.

یکی از کودکان گفت: جنگیدن با شیر یا پلنگ شجاعت است.

همچنین در حین بلندخوانی کودکان با دیدن هر صفحه از کتاب و کارهای شجاعانه‌ای که توی کتاب می‌دیدند خاطراتی را یادآوری و تعریف می‌کردند.

برای مثال یکی از کودکان به‌نام بنیامین گفت: من یک بار پرنده‌ای را از دست گربه نجات دادم و به خانه بردم و او را مداوا و درمان کردم و دستمالی به بالش بستم و به آن آب و دانه دادم و این کارخودش را شجاعت می‌دانست.

همچنین کودکان کارهایی مثل پریدن توی استخر، نترسیدن از تاریکی، بالا رفتن از درخت را شجاعت می‌دانستند.

درانتها از کودکان خواستم کارهایی را که شجاعت می‌دانند نقاشی کنند و کودکان با علاقه نقاشی کشیدند.

مربی: فریده جوزی

محل اجرا: آوای ماندگار، مولوی، تهران

بیشتر بخوانید: