وقتی این کتاب را برای پسرها خواندیم، در پایان داستان یکی از پسرها به آخر داستان معترض بود و گفت داستان نباید این‌جوری تمام می‌شد. همان پسر پیشنهاد داد که هرکدام به‌صورت جداگانه پایان داستان را به میل خودشان بنویسند.

مربیان: پرستو و آرزو احمدی

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان مرکزی، کمپ زعفران، سرپل ذهاب، کرمانشاه

بیشتر بخوانید: