ماجرای دار و دسته‌ی خرگوش‌ها در مرکز توان‌مندسازی مهر و ماه

کودکان با علاقه‌ی بسیار کتاب را دنبال می‌کردند، کنجکاو شده بودند تا بفهمند در پایان برای خرگوش داستان ما چه اتفاقی می‌افتد. انگار نگران‌اش بودند که مبادا به دردسر افتاده باشد!

تجربه‌ بلندخوانی «کتاب دار و دسته‌ خرگوشه‌های جهنمی» در مرکز مهر و ماه و فعالیت‌های در پیوند با آن را در کتابک بخوانید:
https://ketabak.org/kq5y1
تهران – فرحزاد – مرکز توانمندسازی مهروماه
مربی: فاطمه نوروزی