امروز کتاب دویدم و دویدم را که بچه‎ها ‌خیلی دوست داشتند دوباره به پیشنهاد خودشان بلندخوانی کردیم. اصرار براین داشتند که امروز کتاب را حفظ کنند. گفتیم که با تکرار و تمرین در چند جلسه حفظ خواهیم کرد. فعایت‌های کتاب را آوردیم و ضمن معرفی مشاغل آن‌ها را برش دادند و رنگ زدند و به کاغد چسباندند.

در تایم ظهر

برای گروهی از بچه‌ها کتاب وسلی آباد را بلندخوانی کردیم. قبل از بلندخوانی درباره تمدن‌های قدیم پرسیدیم و اینکه از دیگر کشورها چه چیزهایی می‌دانید؟ کتاب برای بچه‌ها جالب بود و پر از نکته‌هایی بود که بچه‌ها را به فکر ایجاد یک تمدن جدید انداخت. پس از بلندخوانی پرسیدم اگر بخواهید یک تمدن جدید ایجاد کنید چه چیزهایی را تغییر می‌دهید و چه چیزهایی ایجاد می‌کنید؟ مختار گفت: شیوه معماری را تغییر می‌دهم. آروین گفت: قانون، متین گفت: پوشش و یکی دیگر گفت: رسومات.

بعد هر کدام نوشته‌ایی برای تمدن جدید ارائه دادند آروین الفبا، مختار شیوه گفتاری، پدرام شیوه نوشتاری، متین و محمد اعداد، ارشیا نوع غذا و پوشش و اسم تمدن‌شان را پامپ آباد که برگرفته از اول اسمشان بود را ارائه دادند.

آن طرف تر گروهی مشغول کتاب خواندن و گروهی دیگر مشغول مطالعه و سیر در نجوم بودند.

مربی: پروین حق گویی، ماریه حق گویی

محل اجرا: کتابخانه بامن بخوان شهرستان جوانرود، شهرستان ریجاب، استان کرمانشاه

بیشتر بخوانید: