بسته‌ی لولوپی+0 را با دانش‌آموزان بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی  از آن‌ها خواسته شد شکل گوش‌ بال و فرزندان را با سفال در بیاوردند.

مربی: خانم دوستعلی

محل اجرا: مهد معراج، بهشهر، مازندران

بیشتر بخوانید: