بخش سه داستانک دوم بسته‌ی آواورزی با سی‌بی‌لک را بلندخوانی کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی از دانش‌آموزان خواسته شد با مقواهایی که دارند قطره‌ی باران را درست کنند و در انتها نمایش داستان خوانده شده را اجرا کردند.

مربی: خانم دوستعلی

محل اجرا: مهد معراج بهشهر، مازندران

بیشتر بخوانید: