نخست، بچه‌ها با حالت‌های احساسی متفاوت مختص به خودشان مانند هیجان، ترس و تعجب به معرفی خود پرداختند. سپس، با همین شیوه‌ی معرفی بازی انجام دادیم به این شکل که ما حالت‌های متفاوت را بیان می‌کردیم و بچه‌ها حالت بدن و چهره خود را به همان شکل درمی‌آوردند. به طور مثال، با گرما و سرمای هوا بازی انجام دادیم و به عبارتی فصل‌ها و لباس‌هایی که در آن فصل می‌پوشیم را مرور کردیم. در پایان، موسیقی ملایمی پخش کردیم و از تخیلاتمان برای بازی کمک گرفتیم.

در نوبت بعد از ظهر، نخست شعر سلام را پخش کردیم و همراه با آن تن‌آرامی کردیم. سپس، بسته‌ «شمارورزی لولوپی» را به بچه‌ها معرفی کردیم. پس از آن، خواندن داستانک‌های لولوپی را آغاز کردیم و فعالیت‌های در پیوند با آن را انجام دادیم.

مربی: خانم رحمانی