دوجلسه‌ای می‌شود که استارت نمایش را با بچه‌ها زده‌ایم کاری که همه‌ی آن‌ها دوست دارند اینطوری هم کتاب‌ها را می‌خوانیم و هم بچه‌ها با مشارکت هم ایده‌های خوبی را عنوان می‌کنند. یکی دلش می‌خواهد گریم کند و دیگری طراح صحنه عده‌ای هم بازی می‌کنند تکرار دیالوگ‌ها به زبان آموزی آن‌ها کمک می‌کند و استفاده از زبان بدن لحن و…

اعتماد به نفس و نیز برون ریزی احساسات و عواطف کودکانه را منجر می‌شود در گروه یک ۲۵نفر به اجرای دونمایش برگرفته از مهمان‌های ناخوانده و چه وچه وچه یک بچه پرداختیم.

ساعت دوم بچه‌های پیش تا سوم ۲۱نفرآمده بودند و البته قراربود کتاب‌های رفتم به باغی و جم جمک برگ خزون را تمرین کنیم که چون تعدادی غایب بودند و بعضی‌ها خوب تمرین نکرده بودند یک کتاب از فرهاد حسن‌زاده را بلندخوانی کردیم.

کتاب سرما نخوری کوتی کوتی، شخصیت هزارپای این کتاب برای بچه‌ها فوق‌العاده جذاب است و اغلب با او همذات پنداری می‌کنند چراکه تجربه‌های کوتی کوتی از جنس تجربیات کودکان ماست و در انتها بچه‌ها با خمیر کوتی کوتی را ساختند.

مربی: مژگان آقایی

بیشتر بخوانید: