پس از بلندخوانی کتاب چه وچه وچه یه بچه، کودکان مشغول انجام فعالیت‌های کتاب شدند. ابتدا نمایش کتاب را اجرا کردند، سپس برچسب بچه خرگوش‌ها و هویج را روی در بطری‌ها چسباندند و تمرین افزایش و کاهش را انجام دادند. در پایان نیز، نقاشی کاهش بچه خرگوش‌ها را رنگ‌آمیزی کردند.

مربی: رقیه اربابی سرجو

محل اجرا: سراوان

       بیشتر بخوانید: