کودکان با توجه یه کتاب‌هایی که برایشان بلندخوانی شده کاردستی و ماسک درست کرده‌اند و از آن‌ها در نمایششان استفاده می‌کردند.

مربی: سحرنبوی

محل اجرا: مهدکودک و آمادگی فرشته‌های کوچک، جویبار، مازندران

بیشتر بخوانید: