دلیل انتخاب این کتاب برای بلندخوانی این بود کە در دو کلاس متفاوت بچه‌ها نسبت بە دو نفر از دانش‌آموزان رفتار و برخوردی متفاوت دارند و متأسفانە با این دو دانش‌آموز زیاد صمیمی نمی‌شوند و حتی کمتر دانش‌آموزی سر کلاس کنار آن‌ها می‌نشیند و همچون یک غریبە با آن‌ها رفتار می‌کنند.

امروز بە اتفاق بچه‌ها این کتاب را خواندیم بە امید اینکە بچه‌ها از طریق این کتاب متوجه رفتار اشتباه خود بشوند و پذیرای دوستان خود باشند. بعد از بلندخوانی هم بحث و گفت‌وگوی گروهی در این زمینە داشتیم.

مربی: ایمان کریمی

محل اجرا: کتابخانه با من بخوان، منطقە گهواره، کرمانشاه

بیشتر بخوانید: