در مورد اسم کتاب سؤال شد که به‌درستی تشخیص دادند.

نقاشی‌های کتاب توجهشان را جلب کرده بود که برجسته است.

در مورد نیب سؤال شد که چه خصوصیاتی دارد. گفتند: مهربان بوده که اجازه داده بچه‌های فامیل با وسایلش بازی کنند و به هم بریزند.

کلمه اوباش که در کتاب بود از بچه‌ها سؤال شد. زورگو و کسی که دیگران را کتک می‌زند گفته شد. حتی گفتند: در تلویزیون اراذل‌واوباش را شنیده‌اند که دستگیرشده‌اند.

سرزمین بدون سقف را به‌درستی تشخیص دادند که روی زمین و خارج از تونل مترو است.

هیولای موش خوار هم گربه است.

تفاوت‌های زندگی در  تونل و روی زمین با بچه‌ها مطرح شد.

در پایان خیلی استقبال کردند که نقاشی داستان را بکشند.

مربی: فرشته آزاد دهقان

محل اجرا: مرکز توانمندسازی زنان دایان، محله قلعه مرغی

بیشتر بخوانید: