امروز برای یازده نفر لولوپی را بلندخوانی کردیم، بچه‌ها خیلی ذوق دارند که داستانک‌هایش را بخوانیم  وقتی درباره مرمر خانم یا عموکوکو حرف می‌زنیم، بچه‌ها در مورد مادرهایشان و کارهایی که در خانه می‌کنند، صحبت می‌کنند، همچنین در مورد کشاورزی حرف زدیم و سرزمین بهار را نقاشی کردند و در آخر با نما کارت‌ها بازی کردند و اصلا دوست نداشتند کلاس تمام بشود.

با اصرار مادرهایشان رفتند و کتاب امانت بردند.

مربی: فریبا دهمرده

محل اجرا: شهرک مسکونی، زابل، سیستان و بلوچستان

بیشتر بخوانید: