کتاب من آماده نیستم را برای دانش‌آموزان بلندخوانی کردم و آن‌ها بسیار لذت بردند.

مربی: نسیمه(نوال)زلفی زاده قشمی

محل اجرا: مهد کاوی کنج، شهرستان قشم، استان هرمزگان

بیشتر بخوانید: