مجموعه کتاب‌های قورباغه‌ها بلندخوانی شد و سپس برای فعالیت بعد از بلندخوانی نمایش سایه کتاب را اجرا کردیم.

مربی: یاسین ملک زاده

محل اجرا: مدرسه فلسطین، روستای دشتوک، سراوان

بیشتر بخوانید: