بسته‌ی الفباورزی را با دانش‌آموزان کار کردیم و برای فعالیت بعد از بلندخوانی از آن‌ها خواسته شد نمایش کتاب را اجرا کنند.

مربی: زهرا نجفی

محل اجرا: مهد آسیه کهنسال، نکا، مازندران

      بیشتر بخوانید: