با توجه به نیاز کودکان بازمانده از تحصیل در  مرکز کوشای زاهدان به بازآموزی و تمرین سوادپایه، تابستان را فرصت مناسبی دیدیم برای برگزاری نشست‌های کتابخوانی با کودکان بازمانده از تحصیل.

به این منظور دو نفر از سفیران «با من بخوان»، آقایان مهدی ریگی‌زاده و عبدالغفور شه‌‌بخش، به یاری آموزگاران مدرسه کوشا در شیرآباد زاهدان شتافتند تا افزون بر آموزش آموزگاران این مرکز، سه روز در هفته با ۶۰ کودک بازمانده از تحصیل داستانک‌های کتاب فارسی‌آموز نخودی را بخوانند و فعالیت‌های در پیوند با آن را با کودکان اجرا کنند.