کودکان درگیر بیماری در بخش خون ‌و آنکولوژی بیمارستان کودکان تبریز همراه با «وحشی‌ها» از درون بیمارستان به دنیای هیجان‌ها و شادی‌ها سفر می‌کنند.


به کمک کتابخوانی و به‌ویژه خواندن کتاب‌های باکیفیت می‌توان فضای بیمارستان را برای کودکان بیمار خوش‌آیندتر کرد و به آنان در گذر از دوره‌ی دشوار درمان یاری رساند.

«در آغاز روی جلد کتاب سفر به سرزمین وحشی‌ها را به کودکان نشان دادم و بعد از آن‌ها خواستم که خودشان عنوان کتاب را بخوانند. پس از کمی ‌گفت‌وگو و حدس و گمان درباره‌ی داستان، کتاب را بلندخوانی کردم. برای‌شان بسیار هیجان‌انگیز بود. با هر تصویر کتاب همذا‌ت‌پنداری می‌کردند و نقش انواع وحشی‌ها را به خود می‌گرفتند. هرکدام از بچه‌ها وحشی‌بازی‌های خاص خودش را داشت. در میانه‌ی خواندن بعضی‌ها می‌گفتند: خانم، خانم، این‌جوری هم میشه وحشی شد! و ادای جدیدی درمی‌آوردند…
پس از بلندخوانی کتاب، کودکان از خاطرات و شیطنت‌های خودشان تعریف کردند و در پایان شخصیت وحشی خیالی خودشان را نقاشی کردند.»

آذربایجان شرقی – بیمارستان کودکان تبریز
ترویج‌گر: نسیم یوسفی
انجمن تسکین