در آغاز بلندخوانی کارت‌های قصه‌گویی کامی‌شی‌بای، بچه‌ها پرسیدند: این چه جور کتابی است که نوشته ندارد؟، کمی درباره‌ی این سبک از کتاب‌ها و کارت‌های قصه‌گویی توضیح دادیم. سپس، بلندخوانی را آغاز کردیم. در حین بلندخوانی، تصویرخوانی نیز می‌کردیم. بچه‌ها، با لذت فراوان منتظر ادامه داستان بودند و پایان داستان را نیز، بسیار پسندیدند. همچنین، معنی بسیاری از کلمات را نمی‌دانستند که با حوصله برای‌شان توضیح دادیم. بچه‌ها، شخصیت بی‌بی خانم در داستان را خیلی دوست داشتند.

در فعالیت پس از بلندخوانی، ماسک شخصیت‌های داستان را به بچه‌ها دادیم تا نمایشی در پیوند با بلندخوانی اجرا کنند.

مربی: خانم‌ها، منیژه نصیری و ستاره آزادبخت