امروز قرار بود بچه‌ها شخصیت‌های کتاب آواورزی با سی‌بی‌لک را درست کنند و بعد با آن‌ها نمایش داستانک‌ها را اجرا کنند. پیش از بلندخوانی داستانک‌ها بچه‌ها را گروه‌بندی کردم و هر گروه با استفاده از ابزاری که در اختیارشان قرار داده بودم، یکی از شخصیت‌های داستان را درست کردند. ساختن ماکت شخصیت‌ها هم تمرین مناسبی برای تقویت مهارت‌های دست‌ورزی آن‌‌ها بود و هم شوق و ذوق آن‌ها برای کار گروهی و نمایش را بیشتر کرده بود. وقتی شخصیت‌ها ساخته شدند، بچه‌ها پشت سر هم آوای آن‌ها را تکرار می‌کردند. سپس به حیاط رفتیم تا در فضای باز نمایش را اجرا کنیم. من داستانک‌ها را بلندخوانی می‌کردم، آن‌‌ها هم نمایش آن‌ها را اجرا می‌کردند و آوای حیوانات را تقلید می‌کردند. این اولین تجربه‌ی نمایش گروهی بچه‌‌ها بود؛ با این وجود آن‌‌ها بسیار در نقش خود فرو رفته بودند و نمایش را با حس خوبی پیش می‌بردند.

مربی: زینب نادری

محل اجرا: مکتب‌خانه‌ی بنگالی، روستای بنگالی، شهرستان قشم، استان هرمزگان

بیشتر بخوانید: