یکی از ویژگی‌های کتاب‌های باکیفیت ادبیات کودکان، پرداختن به موضوع‌های فراگیر انسانی و ارزش‌های زندگی است که به گونه‌ای ظریف و غیرمستقیم در چارچوب پیکره‌ی داستان تنیده شده است.‌‌

کتاب‌هایی با درون‌مایه‌های مرتبط با ارزش‌های زندگی و توجه به محیط زیست بستر مناسبی را برای آموزش و انتقال این مفاهیم ارزشمند فراهم می‌کنند. بلندخوانی این کتاب‌ها فرصت مناسبی است تا هم در هنگام خواندن و هم پس از آن، گفت‌وگوها و فعالیت‌هایی را با محور ارزش‌های زندگی با کودکان ترتیب دهیم.

تجربه‌ی بلندخوانی کتاب «چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟» در «کتابخانه‌ی با من بخوان» منطقه‌ی گوریه در استان خوزستان را در کتابک بخوانید:
https://ketabak.org/s85jr

محل اجرا: خوزستان، کتابخانه با من بخوان گوریه
مربیان: منا دلفیه و سمیرا دلفیه