فعالیت‌های در پیوند با بلندخوانی فرصت خوبی است تا توجه کودکان را به شکل غیرمستقیم به اهمیت حفظ محیط زیست جلب کنیم.
‌‌‌
یکی از مربیان زیر پوشش برنامه «با من بخوان» در استان لرستان پس از بلندخوانی کتاب المر، با همراهی کودکان، با استفاده از پاکت‌های کوچک آب‌میوه و شیر، المر و گله فیل‌ها را ساخته است!

ببینید که چگونه با خلاقیت می‌توان صحنه‌ی نمایش زیبایی ساخت که کودکان بتوانند به راحتی شخصیت‌ها را در آن به حرکت دربیاورند و داستان کتاب را به شیوه‌ای نو بازگو کنند. تقویت مهارت‌های دست‌ورزی و همزمان، آشنایی با اهمیت بازیافت از دستاوردهای چنین تجربه‌ای است.

لرستان – دورود – مهدتبسم
مربی: خانم عباسی

با کتاب‌هایی با موضوع حفظ محیط‌‌ زیست آشنا شوید: