در سال تحصیلی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰، یکی از برنامه‌های اصلی مربیان مرکز بم آموزش بسته آواورزی با سی‌بی‌لک بود. آن‌ها با پیوند داستانک‌های سی‌بی‌لک با فعالیت‌های خلاق و متنوع در طول سال تحصیلی، روی بیداری آوایی کودکان و مهارت‌های دیگرشان کار کردند. بلندخوانی داستانک‌ها، اجرای نمایش با عروسک سی‌بی‌لک، ساخت خانه درختی برای او و ساخت قطار سی‌بی‌لک  با استفاده از جعبه‌های کارتنی از جمله فعالیت‌های این مربیان بود.

مربیان: گروه مربیان مرکز بم

تاریخ اجرا: اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰

محل اجرا: انجمن حمایت از کودکان کار، مرکز بم

بیش‌تر بخوانید: