این هفته با بچه‌های کوره بغدادی، کتاب «بافتنی عجیب» راخواندیم. قبل از شروع داستان، به همه‌ی بچه‌ها کاموای رنگی دادیم و بعد، از آن‌ها خواستیم هرکدام با کاموایی که در دست دارند قصه‌ای بسازند.

یکی از بچه‌ها با کاموای خود جاده‌ای که پر بود از ماشین‌های مختلف ساخت و قصه‌ی آن را برای دوستان خود تعریف کرد. تعدادی از بچه‌ها هم بازی‌هایی که با نخ و کاموا بلد بودند را به بقیه یاد دادند.

سپس کتاب «بافتنی عجیب» را برایشان بلندخوانی کردیم. هنگام بلندخوانی، بچه‌ها هیجان‌زده پیگیر بافت بافتنی عجیب بودند.

تا جایی که پس از بلندخوانی تصمیم گرفتیم با هم یک بافتنی عجیب ببافیم. شاید شال گردنی که مثل قصه توی کتاب بشود خانه همه ما…

« گزارشی از آمنه فقیری، مسئول کتابخانه انجمن پویش»

منبع: وب‌سایت انجمن پویش