پس از بلندخوانی کتاب المر با همراهی کودکان، با استفاده از پاکت‌های کوچک آب‌میوه و شیر، شروع به ساختن المر و گله فیل‌ها کردیم.

سپس صحنه‌هایی از کتاب را انتخاب کردم و این صحنه‌ها را صورت برجسته برای کودکان ساختم تا در جلسه‌ی بعد نمایش کتاب را اجرا کنیم.

با کمی خلاقیت می‌توان صحنه‌ی نمایش زیبایی ساخت که کودکان بتوانند به راحتی شخصیت‌ها را در آن به حرکت دربیاورند و داستان کتاب را به شیوه‌ای نو بازگو کنند. تقویت مهارت‌های دست‌ورزی و همزمان، آشنایی با اهمیت بازیافت از دستاوردهای چنین تجربه‌ای است. در فعالیت توانستیم با ساخت صحنه‌های مختف، پیرنگ و توالی رخدادها را برای کودکان یادآوری کنیم. نکته جالب این بود که چقدر داستان در ذهن بچه ها نقش بسته بود و توالی رویدادهای داستان را به خوبی درک کرده و به خاطر سپرده بودند.

لرستان – شهر دورود – مهد تبسم

مربی: معصومه عباسی

معرفی کتاب «المر»

خرید کتاب «المر»