کرمانشاه ، شهرستان ثلاث باباجانی ، کتابخانه با من بخوان
۱۳۹۹/۱۰/۲۹
مربیان : شیوا تیموری ، رقیه امیری فر، هدی حسینی

ابتدا درباره‌ی فصل زمستان حرف زدیم. بچه‌ها به درخواست خودشون درسا جان را انتخاب کرده و امروز برای آنان کتاب درخواستی خودشون را که مناسب همان فصل و همان روز بود که برف می‌بارید را برایشان بلند خوانی کرد.
بچه‌ها با اشتیاق به بلند خوانی درسا گوش داده بودند و لذت می‌بردند. پرسش و پاسخ‌هایی در میان بلندخوانی انجام شد. بعد از اتمام آن بجه‌ها پیشنهاد کار دستی کتاب را دادند.
کودکان که به چند گروه تقسیم شدند و هر گروه کاردستی مخصوص موضوع کتاب را درست کردند تعدادی از بچه‌ها هم نقاشی موضوع را کشیدند. یکی از گروه‌ها دفتر برگ‌ها را درست کرده بودند که خیلی جالب بود .
تفاوت فصل و خصوصیات هر فصل را در صفحه‌ای نوشته بودند و برگ همان فصل را روبرویش درست کرده و چسبانده بودند.