در این هفته داستانک ۱۹ لولوپی خوانده شد. برای تفهیم بهترعملیات جمع، با کمک جدول ارزش مکانی برای قسمت یکان چوب خط کشیده شد و قسمت دهگان گردی. به ازای هر ۱۰ چوب‌خطی که کشیده می‌شد، آنها را در یک بسته در نظر گرفته و به صورت گردی در قسمت دهگان انتقال دادیم. به این ترتیب چوب‌خط‌های باقی مانده در قسمت یکان را در زیر آن قسمت و تعداد گردی‌های قرار گرفته در قسمت دهگان را هم زیر آن قسمت نوشتیم.

این کار باعث  درک بهتر عملیات جمع به صورت زیر هم شد و  فهم عمل جمع اعداد دو رقمی با یکدیگر را هموارتر کرد.

به این ترتیب تعدادی تمرین به این صورت انجام گرفت و تمرینات داستانک ۱۹ لولوپی حل شد .

مربی: زهرا کریم خانی، پایه نهضت ۱

مکان: انجمن حمایت از کودکان کار، مرکز بازار، تهران

بیشتر بخوانید: