کلاس: اول بهار
مربی: بهار اهنگران، فاطمه ماهی‌دشتی
مرکز: انجمن حمایت از کودکان کار بم

خواندن داستانهای نخودی واک های (د -س)
کودک با خواندن داستان (د-ب) نخودی از مردی برایمان گفت که اسمش (علی احمد جان) است و خانه ندارد و غذای او فقط آب و نان خالی است و در قنات‌ها به حمام می‌رود. نخوندی را مانند اوتشبیه کرد و گفت نخودی چقدر بدبخت است که خانه ندارد.
ریاضی، پیدا کردن الگوها با کمک حرکات قراردادی و ریتمیک و لی‌لی